Gedetailleerd overzicht

© P. Brusselen
© S. Vanderhoeven
© S. Vanderhoeven
© M. Halford
© M. Halford
© M. Halford
© M. Halford

Geïnvadeerde site

© M. Halford
Print page

Robinia pseudoacacia

Identiteit

Naam: Gewone robina
Synoniemen: Pseudoacacia odorata, Pseudoacacia comunis, Pseudoacacia pseudoacacia, Robinia acacia
Origine: Noord-Amerika
Type plant: Boom
Levenscyclus: Overblijvend
Gedragscode: Bijlage II
Invasie status (ISEIA protocol): Bewakingslijst
Belangrijkste functie: Heesters • Bomen

Beschrijving

Bladverliezende boom, 10 tot 25m hoog. Oudere bomen hebben een gekraakte donkerbruine bast. Bochtige stam. Gladde, afwisselende bladeren, bestaande uit 7 tot 21 deelblaadjes. De blaadjes zijn elliptisch tot ovaal. Zeer geurende, witte bloemen.

Verspreiding

De literatuur beschrijft de gewone robinia als een soort met een grote verspreidingscapaciteit. Ze produceert een groot aantal zaden die verspreid worden via de wind (overleven ten minste 10 jaar in de bodem) en vermenigvuldigt zich vegetatief via worteluitlopers en hergroei scheuten. Hoge groeisnelheid (tot 2m in één jaar). Het verspreidsingspotentieel in België is matig. Generatieve voortplanting is onzeker. Alhoewel deze boom een grote zaadproductie heeft, blijft het kiemingspercentage vaak laag. Desalniettemin blijkt uit veldobservaties, gekoppeld aan genetische studies, dat R. pseudoaccacia in staat is zich via zaden voort te planten in de natuur.

Habitat

R. pseudoaccacia is een pionierssoort, die vroeg in de successie voorkomt, geeft voorkeur aan volle zon en goed gedraineerde bodems. Wordt vaak aangetroffen in verstoorde gebieden zoals braakliggende gronden, bermen en spoorwegen. Dringt naast droge graslanden en bossen, gedomineerd door lichteisende bomen (eik, den), ook waterrijke gebieden zoals alluviale bossen, rivieroevers en hoge kruidengemeenschappen binnen. Resistent voor droogte en pollutie.

Gevolgen

Soort geklasseerd als B3 in België. Wordt in Noord-Italië, Zwitserland, Frankrijk en Duitsland als zeer invasief beschouwd. Koloniseert waardevolle natuurgebieden zoals kalkrijke graslanden of graslanden op zandige bodems, gekarakteriseerd door een gediversifieerde flora en zeldzame plantensoorten. Eenmaal gevestigd, vormt de plant, d.m.v. worteluitlopers en scheutvorming op de stronken, dichte klonen en overschaduwde eilandjes waaruit de inheemse planten weggeconcurreerd worden. De grote, geurende bloesems blijken te concurreren voor bestuivers met de inheemse planten. Verandert de bodemeigenschappen en begunstigt de ontwikkeling van stikstofvragende vegetatie waardoor de botanische compositie wijzigt. In geïnvadeerde sites in Frankrijk en Duitsland wordt melding gemaakt van een verlies aan biodiversiteit. In België is R. pseudoacacia nog niet zo invasief maar de soort wordt wel al waargenomen op kalkrijke graslanden, zandige graslanden, steengroeven en bossen in steden. Dient verder te worden opgevolgd daar de opwarming van de aarde het risico op invasief gedrag van deze soort kan verhogen. Voor meer informatie.

Aanbeveling

(1) Vermijd deze soort aan te planten in de buurt van droge en rotsachtige milieus, droge en kalkrijke graslanden, graslanden op zandgrond, vooral in de buurt van beschermde gebieden (natuurreservaten, Natura 2000 gebieden, etc.) ; (2) Plaats bij het aanplanten een rhizoombegrenzer om laterale wortelgroei te beperken.

Mogelijke inheemse alternatieven

Belangrijkste functie

Heesters
Bomen

[ Terug ]