Gedetailleerd overzicht

© E. Delbart
© E. Branquart
© E. Delbart
© E. Delbart

Geïnvadeerde site

© E. Delbart
Print page

Elodea nuttallii

Identiteit

Naam: Smalle waterpest
Synoniemen: Anacharis nuttallii, Elodea columbiana
Origine: Noord-Amerika
Type plant: Kruidachtig
Levenscyclus: Overblijvend
Gedragscode: Bijlage II
Invasie status (ISEIA protocol): Zwarte lijst
Belangrijkste functie: Waterplanten

Beschrijving

Elodea nuttalii is een ondergedoken, overblijvende waterplant. De twijgen vertakken en bereiken een lengte tussen 15 en 50 cm. De blaadjes zijn donkergroen, gegroepeerd per drie of vier, zijn langer dan hun breedte . Verwarring met E. canadensis mogelijk.

Verspreiding

Deze waterplant wordt voornamelijk langs vegetatieve weg via fragmenten en stengelstekken verspreid. Plantfragmenten hebben een hoog overlevingspercentage. Stengelfragmenten drijven af, wortelen zich en regenereren nieuwe planten. Ze produceren gespecialiseerde knoppen (hibernacles) om de overwintering en tegelijkertijd de vermenigvuldiging van de plant te vrijwaren. De sexuele voortplanting van deze soort is zeldzaam, of onbestaande, in Europa.

Habitat

Elodea nuttallii invadeert in traagstromende systemen. De plant kan in een vrij uiteenlopende condities overleven: van ondiep tot diep water, van zuur water tot sterk gemineraliseerd water in kalkrijke sedimenten. Kan zelfs onder en in ijs overleven.

Gevolgen

Soort geklasseerd als A3 in België. Verspreid zich momenteel binnen Europa. Zeer invasief in Frankrijk. Deze waterpest heeft op korte tijd het grootste deel van het Europese waterwegennet gekoloniseerd. E. nuttallii is een ware pest voor waterwegen, kan de inheemse waterplanten verdringen en heeft een negatieve impact op het functioneren van het ecosysteem. Vormt dichte populaties over grote oppervlakten, wat leidt tot eutrofiëring van het water en creëert zuurstofarme condities die schadelijk zijn voor het waterleven. Kan de waterstroom hinderen en heeft een negatief effect op recreatieve activiteiten. Voor meer informatie.

Aanbeveling

Vermijd deze soort aan te planten in de buurt van aquatische milieus (waterlopen, meren, vijvers, dode rivierarmen, etc.) vooral in de buurt van beschermde gebieden (natuurreservaten, Natura 2000 gebieden, etc.);

Mogelijke inheemse alternatieven

Belangrijkste functie

Waterplanten

[ Terug ]