Gedetailleerd overzicht

© E. Delbart
© E. Delbart
© N. Borel
© E. Branquart

Geïnvadeerde site

© E. Delbart
Print page

Elodea canadensis

Identiteit

Naam: Canadese waterpest
Synoniemen: Anacharis canadensis
Origine: Noord-Amerika
Type plant: Kruidachtig
Levenscyclus: Overblijvend
Gedragscode: Bijlage II
Invasie status (ISEIA protocol): Zwarte lijst
Belangrijkste functie: Waterplanten

Beschrijving

Elodea Canadensis is een ondergedoken, overblijvende waterplant. De twijgen vertakken en bereiken een lengte tussen 15 en 60 cm. De blaadjes zijn gegroepeerd per drie.

Verspreiding

Deze waterplant wordt voornamelijk langs vegetatieve weg via fragmenten en stengelstekken verspreid. Plantfragmenten hebben een hoog overlevingspercentage. Stengelfragmenten drijven af, wortelen zich en regenereren nieuwe planten. Ze produceren gespecialiseerde knoppen (hibernacles) om de overwintering en tegelijkertijd de vermenigvuldiging van de plant te vrijwaren.

Habitat

Elodea Canadensis invadeert in traagstromende systemen. De plant kan in een vrij uiteenlopende condities overleven: van ondiep tot diep water, van zuur water tot sterk gemineraliseerd water in kalkrijke sedimenten. Kan zelfs onder en in ijs overleven.

Gevolgen

Soort geklasseerd als A3 in België. Zeer invasief in Europa. Deze waterpest heeft op korte tijd het grootste deel van het Europese waterwegennet gekoloniseerd. E. canadensis is een ware pest voor waterwegen, kan de inheemse waterplanten verdringen en heeft een negatieve impact op het functioneren van het ecosysteem. Vormt dichte populaties over grote oppervlakten, wat leidt tot eutrofiëring van het water en creëert zuurstofarme condities die schadelijk zijn voor het waterleven. Kan de waterstroom hinderen en heeft een negatief effect op recreatieve activiteiten. Voor meer informatie.

Aanbeveling

Vermijd deze soort aan te planten in de buurt van natuurlijke aquatische milieus: waterlopen, vijvers, meren, stilstaande waters, dode rivierarmen, vooral in de buurt van beschermde gebieden (natuurreservaten, Natura 2000 gebieden, etc.).

Mogelijke inheemse alternatieven

Belangrijkste functie

Waterplanten

[ Terug ]